Fork me on GitHub

php和python中的正则表达式


现在的孩子越来越早熟才炖了5分钟就烂了

php

preg_match

1
2
3
$str = '<a><b><c>';
preg_match("/<(\w)+>/", $str, $abc);
dd($abc);

结果: ['<a>', 'a']

preg_match_all

1
2
3
$str = '<a><b><c>';
preg_match_all("/<(\w)+>/", $str, $abc);
dd($abc);

结果: [['<a>','<b>','<c>'],['a', 'b', 'c']]

python

re.match

1
2
3
4
5
6
7
import re

line = '<a><b><c>'
reg = "<(\w)>"
res = re.match(reg, line)
if res:
print(res.group(1))

结果: a

re.findall

1
2
3
4
5
6
7
import re

line = '<a><b><c>'
reg = "<(\w)>"
res = re.findall(reg, line)
if res:
print(res)

结果: ['a', 'b', 'c']

请我喝一个苹果味的美年达吧,谢谢!